Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

REKISTERIN PITÄJÄ

Nimi

Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab
Y-tunnus 0855859-4

Käyntiosoite: Mannerheiminkatu 24
Postiosoite: PL 95, 06101 Porvoo

Puhelin: 019 661 411

Verkkopalvelu: www.porvoonenergia.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jaana Kortelainen
Laskutuspäällikkö
Puh. 040 662 4474

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjä, konsernin tytäryhtiö tai rekisterin pitäjän valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakasrekisterin tietoja asiakassuhteen, liiketoiminnan sekä asiakaspalvelun hoitamiseen ja kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä laskutukseen, maksujen valvontaan ja perintään.

Tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia salassapitosäännöksiä.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa Porvoon Energia -konsernin yhteistyökumppaneille, joiden kanssa on sovittu Porvoon Energia -yhtiöiden asiakassuhteiden hoitamiseen liittyvien palveluiden hoitamisesta. Yhteistyökumppaneilta edellytetään lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia tietosuoja- ja salassapitosäännöksien noudattamista.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan yleiset tiedot kuten nimi, henkilötunnus, yhteystiedot. Tiedot asiakkaan tilaamista / käyttämistä palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta sekä käyttökohteen ja sen energiankäyttöön liittyvät tiedot.

Porvoon Energia voi tallentaa asiakaspuheluja palvelun laadun kehittämiseksi sekä asiakaspalvelutapahtuman varmentamiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä.

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään mm. liiketapahtumien todentamisessa sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n tms. osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta Porvoon Energia -konsernin ulkopuolelle. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Porvoon Energia -konsernin palveluksessa olevilla valtuutetuilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Porvoon Energia edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Sähköisessä muodossa olevan tiedon käyttöön tarvitaan käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Porvoon Energia -konsernin käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu ulkopuolisilta henkilöiltä.

TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Porvoon Energia Oy, PL 95, 06101 Porvoo.