Meddelanden

Gratisevenemanget Kolneutralt Finland 2050 på Konstfabriken

Vi måste tillsammans bygga en stig för minskning av utsläppen i Finland. Så stärker vi Finlands ställning bland internationella experter inom ren energi och skapar affärsverksamhet, investeringar och nya arbetsplatser i Finland. Kommuner, företag, staten, medborgare, forskningsinstitut: vi ska samarbeta för att bekämpa klimatförändringen. Vi ska visa med konkreta gärningar att målet kan uppnås.

Min Energi fungerar igen

Energirapporteringstjänsten Min Energi visade inte kundernas energiförbrukningssiffror från den 23.3 framåt. Ett externt serverfel förhindrade mätaravläsningssiffrorna från att skickas vidare till Borgå Energi. Felet är åtgärdat och förbrukningssiffrorna uppdaterade.

Virkesdrivning på kantzoner

På uppdrag av Porvoon Alueverkko Oy röjs kantzonerna kring 110 kV:s kraftledningen på sträckan Borgå-Tolkis (Hattula – Sköldvik). Avverkningarbetet inleds måndagen den 27.3.

Förbättringsarbetena kring Krämaretorget inleds

De kommunaltekniska jobben i omgivningen kring Krämaretorget börjar nästa vecka. Borgå vatten förnyar brunnar och vattenrör, Borgå Energi förnyar gamla fjärrvärmerör och Borgå stad förbättrar områdets trafiklösningar och förskönar miljön. Samtidigt utför Borgå Elnät nätbyggnadsarbeten.

Borgå Energi -koncernens verksamhetsår 2016

I jämförelse med föregående år kan man konstatera att året uttryckt i graddagtal var 20% kallare och att det gav följande utslag i förbrukningssiffrorna: elförbrukningen ökade med 7 % under verksamhetsåret och värmeförbrukningen steg med 11 % i Borgå samt med 9 % i Lovisa.