Frågor och svar

Varför är min elräkning så invecklad?

Upplägget av elfakturan är bestämd i lag. Om du köper både el och elöverföring av Borgå Energi, har din räkning tre delar:

  1. Energiavgiften är den del som du betalar för din elanvändning. Priset kan basera sig på en fast grundavgift (€/mån) samt förbrukning (c/kWh).
  2. Nätavgiften betalar du för att få elen levererad hem till dig via det lokala elnätet, som består av ett fysiskt nät och mätare. Nätbolaget ansvarar för att bygga ut och underhålla nätet samt för mätningsapparaturen. Som i energiavgiften består nätavgiften av en fast grundavgift (€/mån) plus en avgift som beräknas utgående från din förbrukning (c/kWh).
  3. Som elkund betalar du också elskatt till staten. I fakturan ser du den skatteandel som landar hos staten, inte hos energibolaget.

Om du inte köper din el hos Borgå Energi får du en faktura av det bolag som du köper elen av. Om du bor på Borgå Elnäts område, får du i varje fall en faktura från oss för elleveransen. I detta fall får du alltså två fakturor.

Varför fakturerar ni mig fortfarande fastän jag bytt energibolag?

Som elkonsument betalar du alltid för två saker: för den energi du förbrukat samt för det att elen levereras hem till dig. Leveransavgiften, alltså nätavgiften, betalas alltid till det lokala nätbolaget, med andra ord till det bolag som äger elnätet och ansvarar för nätets uppehåll. Därför kan det komma sig att du betalar nätavgift åt Borgå Elnät, fastän du inte längre är elkund hos Borgå Energi.

Var hittar jag info om min elkonsumtion?

I Min Energi-servicen på våra hemsidor kan du följa med din elförbrukning på tim-, måndas- och årsbasis. Servicen är lätt att använda. I samma service finns ett eget servicepaket för disponenter av husbolag.

Jag bor i Esbo, så jag kan ju inte vara kund hos Borgå Energi.

Det kan du! Vi producerar el lokalt här i Östnyland och i Kymmenedalen, men säljer el till hela landet. Vår nodrligaste kund bor i Nellim vid Enare träsk!

Har Borgå Energi egen elproduktion?

Det har vi. Vi producerar vatten-, sol-, vind- och biokraft, en stor del lokalt. I Strömsberg producerar vi vattenkraft, bioenergi av skogsflis i Tolkis biokraftverk, fjärrvärme i Lovisa biovärmeanläggning och sol- och vindel i Mäkelänkangas i Fredrikshamn. Vi har också andelskraftverk runtom i landet. Vi jobbar för att öka vår produktionskapacitet.

Vilken är skillnaden mellan Borgå Energi och Borgå Elnät?

Båda hör till Borgå Energi-bolagen. Moderbolaget Borgå Energi Ab producerar värme och el, distribuerar värme och naturgas, säljer el och naturgas samt svarar för administrationen. Dotterbolaget Borgå Elnät Ab äger elnätet, via vilket energin levereras till kunden.

Hur satsar Borgå Energi på grön energiproduktion?

Borgå Energi är det grönaste energibolaget i sin storleksklass i Finland.

  • Vi har uppfyllt alla EU-krav för energiproduktion för år 2050 redan nu, årtionden i förväg.
  • All el vi säljer är koldioxidfri och all fjärrvärme 100 % förnybar.
  • Vi producerar och säljer EKOenergi, miljövänlig el certifierad av Finlands Naturskyddsförbund. EKOenergin uppfyller de striktaste internationella hållbarhetskraven.
  • Vi har satsat tungt på förnybar energi. Våra nya biokraftanläggningar i Tolkis och i Lovisa producerar energi och värme av lokalt skogsflis enligt den slutna cirkulationsprincipen, vilket betyder att askan returneras till skogen som gödsel. Vi har också investerat i Finlands största markmonterade solkraftverk i Fredrikshamn, där vi äger 400 paneler.
  • Vi producerar vaatten- och vindkraft och investerar hela tiden mera i dessa förnybara produktionsformer.
  • Vi är medlemmar i Climate Leadreship Council. Medlemmar blir bara de företag som arbetar aktivt för en utsläppsneutral framtid.

EKOenergi

All el som marknadsförs som grön är inte automatiskt lika grön. EKOenergi är det renaste energin man kan producera. Finlands Naturskyddsförbund ser till att EKOenergin produceras på ett sätt som uppfyller de striktaste internationella hållbarhetskraven. Borgå Energi producerar EKOenergi i biokraftverket i Tolkis av lokalt skogsflis. Både privatkunder och företagskunder kan köpa sin el som miljömärkt EKOenergi.

Nordiska elbörsen (Nord Pool)

Elbörsen är en marknadsplats, där man kan köpa eller sälja el till ett marknadspris som baserar sig på utbud och efterfrågan. Handeln på börsen är uppdelad i en fysisk marknad, där el byter ägare, och en finansmarknad, där avtal sluts om köp eller försäljning av el till framtida priser. Nord Pool Spot AS svarar för den fysiska marknaden och Nord Pool ASA för finansmarknaden.

Ursprungsgarantier

Elförsäljare och alla de som säljer eller använder förnybar energi i sin marknadsföring måste klargöra för elens ursprung. Elens ursprungsgarantier är certifikat, som garanterar att elen är producerad med förnybara energikällor. Fingrid svarar för ursprungsgarantiregistret i Finland.

Borgå Energi och kärnkraft

Borgå Energi äger via andelsbolag 1,5 ‰ (promille) av Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2, vars hela energimängd (1600 MW) exporteras till den nordiska energimnarknaden. Vi säljer alltså inte kärnkraft åt våra kunder. All den el vi säljer produceras ur förnybara energikällor. Vår elförsäljning är garanterad med ursprungsgarantier.
Övergången från fossila till förnybara energikällor går långsamt. Utan billig kärnkraft skulle energipriserna i Finland stiga markant. Kärnkraften gör det ekonomiskt möjligt för Borgå Energi att satsa på och utveckla egen förnybar energiproduktion. Vi gör vårt yttersta för vår vision av en utsläppsfri värld.

 

Gröntvätt

Gröntvätt är en term som används då den påstådda miljövänligheten förblir på en ytlig nivå. Gröntvätt förekommer i allmänhet bland sådana företag vars verksamhet är skadlig för miljön. Med hjälp av gröntvätt försöker man skapa en påklistrad positiv image av företaget trots att man inte ämnar ändra eller förbättra på verksamhetssätten.