Kabelvisning

Före påbörjandet av grävningsarbeten på tomten och speciellt i dess utkanter är det skäl att försäkra sig om att det inte finns el- eller telekablar i vägen. I synnerhet i tätorter kan det också i närheten finnas antingen fjärrvärme-, naturgas- eller fibernät.

Uppgifter om var ledningar och kablar finns kan beställas från Kaivulupa.fi -tjänsten. Genom att på förhand ta reda på nätverkens placeringar undviks eventuella olyckor och skador samt därav föranledda arbetsförseningar.

Kaivulupa.fi

Kontakta Kaivulupa.fi tre (3) vardagar före grävningsarbetets påbörjande

tfn 0800-133544

Till Kaivulupa.fi -sidan