Miljö

All el vi säljer är kolneutralt och förnybart till över 80% . All fjärrvärme vi producerar är 100 % förnybar. Vi producerar och säljer EKOenergi, som är sertifierad av Finlands Naturskyddsförbund. Energin uppfyller de strängaste internationella hållbarhetskraven. Vi har också uppfyllt EU:s energiproduktionskrav för år 2050 redan nu, årtionden i förväg.

Produktion av förnybar el

Vi har satsat stort på förnybara energiproduktionsformer. Våra nya bioanläggningar i Tolkis och i Lovisa producerar värme och el av lokalt skogsflis enligt den slutna cirkulationsprincipen, där askan returneras till skogen i gödselform. Vi har också investerat i Finlands största jordmonterade solpark i Mäkelänkangas i Fredriskhamn, där vi också har vindkraft. Vi hyr ut andelar i såväl sol- som vindkraft till våra kunder. Vi producerar också vattenkraft.

Energieffektivitet

Vi har i form av olika avtal förbundit oss till att förbättra vår energieffektivitet fastän den är på en relativt god nivå redan nu. Vi anslöt oss som en av de första till energieffektivitetsavtalens nya period. Med hjälp av avtalen strävar man till att effektivera energibruket på olika branscher på frivilligbasis, utan ny lagstiftning eller andra tvångsmedel. Finland är ett av de få EU-land där frivilligheten fungerar och bringar bra resultat.

Miljöarbete

Vi samarbetar med olika lokala, nationella och internationella miljöaktörer.

  • Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. är en ideell förening som verkar östra Nyland och Borgå ås avrinningsområde. Bland medlemmarna finns förutom Borgå Energi kommuner,lantbruksorganoisationer och naturföreningar.
  • POW (Protect Our Winters) är ett samarbetsprojekt mellan Finlands Naturskyddsförnund, POW-rörelsen och Borgå Energi som strävar till att motverka klimatförändringen. Vintersportgrenarnas framtid är hotad då vintrarna blir kortare och snön försvinner. Var och en av oss kan motverka klimatförändringen i vårt dagliga liv, exempelvis genom att byta till ett sådant elavtal, som inte belastar miljön. En stor del av de skadliga växthusgaserna bildas i samband med energiproduktion och energikonsumtion.
  • Vi är medlem i Climate Leadership Council. Som medlemmar godkänns endast företag som aktivt arbetar för en utsläppsfri framtid.

Kvalitetskontroll

Inom Borgå Energi -bolagen tillämpas ett verksamhetssystem, som fyller kraven i såväl kvalitetskontrollsystemstandarden ISO 9001:2008 som miljösystemstandarden ISO 14001:2004.

Finlands Naturskyddsförbund auditerar Borgå Energis biokraftverk samt sol- och vindkraftverken årligen.