Samhällsansvar

Naturligt val – miljövänligt

All el vi säljer är kolneutralt och är förnybart. All fjärrvärme vi producerar är nästan 100 % förnybar. Vi producerar och säljer EKOenergi som certifieras av Finlands Naturskyddsförbund. Det betyder att vår elproduktion uppfyller dom mest strikta internationella miljökrav. Vi har också uppfyllt EU:s miljökrav på energiproduktion för år 2050 redan nu – årtionden i förväg!

Vi vill garantera våra kunder ett förmånligt och stabilt pris samtidigt som vi producerar vår egen el så, att dess miljöverkningar är så små som möjligt. Våra egna vatten-, vind-, sol- och biokraftverk finns i Borgå, östra Nyland och i Fredrikshamn. Dessutom köper vi in en del el av Sydfinska Kraft Ab och av Suomen Voima Oy, som vi äger andelar i. Av Suomen Voima Oy får vi bl.a. vind- och vattenkraft. Vårt mål är att öka på vår egen utsläppsfria energiproduktion och anskaffning.

Sålda elens ursprung för Borgå Energi, 2020

  • 0,24 % vindel
  • 4,09 % bioel
  • cirka 0,01 % solel
  • 95,67 % vattenel

Förnybara energikällor:
All el vi säljer är till 100% förnybar, koldioxidfri, utsläppsfri, och garanterad med ursprungsgarantier.

Koldioxidutsläppen på vår sålda el 0,0 g/kWh.

Förnybar energi

Vi har satsat stort på förnybara energiproduktionsformer. Våra bioanläggningar i Tolkis och i Lovisa producerar värme och el av lokalt skogsflis enligt den slutna cirkulationsprincipen, där askan returneras till skogen i gödselform. Vi har också investerat i Finlands största jordmonterade solpark i Mäkelänkangas i Fredriskhamn, där vi också har vindkraft. Vi hyr ut andelar i såväl sol- som vindkraft till våra kunder. Vi producerar och investerar också i vattenkraft.

Läs mer om grön energi Bekanta dig med vind- och solel

Energieffektivitet

Vi har i form av olika avtal förbundit oss till att förbättra vår energieffektivitet fastän den är på en relativt god nivå redan nu. Vi anslöt oss som en av de första till energieffektivitetsavtalens nya period. Med hjälp av avtalen strävar man till att effektivera energibruket på olika branscher på frivilligbasis, utan ny lagstiftning eller andra tvångsmedel. Finland är ett av de få EU-land där frivilligheten fungerar och bringar bra resultat.

Kvalitetskontroll

Inom Borgå Energi -bolagen tillämpas ett verksamhetssystem, som fyller kraven i såväl kvalitetskontrollsystemstandarden ISO 9001:2008 som miljösystemstandarden ISO 14001:2004.

Finlands Naturskyddsförbund auditerar Borgå Energis biokraftverk samt sol- och vindkraftverken årligen.

Miljöarbete

Vi samarbetar med olika lokala, nationella och internationella miljöaktörer.

  • Föreningen vatten- och luftvård för östra Nyland och Borgå å r.f. är en ideell förening som verkar östra Nyland och Borgå ås avrinningsområde. Bland medlemmarna finns, förutom Borgå Energi, kommuner, lantbruksorganoisationer och naturföreningar.
  • Vi är medlem i Climate Leadership Council. Som medlemmar godkänns endast företag som aktivt arbetar för en utsläppsfri framtid.